<==กลับเมนูหลัก

รายงานร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร จังหวัดพิจิตร

 

 เดือน  พ.ศ.  
อำเภอร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารรวมร้อยละ
ทั้งหมดท้องถิ่นCFGTช้อน
กลาง
อ่าง
ล้างมือ
เมนูชู
สุขภาพ
ทั้งหมดท้องถิ่นCFGT ทั้งหมดท้องถิ่นCFGT ท้องถิ่นCFGT
เมือง                   0 0 0
วังทรายพูน                   0 0 0
โพธิ์ประทับช้าง                   0 0 0
ตะพานหิน                   0 0 0
บางมูลนาก                   0 0 0
โพทะเล                   0 0 0
สามง่าม                   0 0 0
ทับคล้อ                   0 0 0
สากเหล็ก                   0 0 0
บึงนาราง                   0 0 0
ดงเจริญ                   0 0 0
วชิรบารมี                   0 0 0
รวม                   0 0 0